• Chairman Sun Guoqiang

   

 • Board of Directors

  Board of Directors: Sun Guoqiang, Shen Dongjin, Li Qing'an, Zhang Shiwen, Wang Jiangtao, Cao Zhounan, Ma Chang, Zhu Yijun, Lu Weiqiang, Xue Simin, Li Yongqian, Wu Wende and Tang Qiaoliang

 • Secretary of the Party Committee Shen Dongjin


 • Party Committee Members Members of Operation Level

  Party Committee Members: Shen Dongjin, Sun Guoqiang, Li Sen, Wang Jiangtao, Liang Yunbin, Zhu Yijun, Xue Simin and Wu Wende.

  Members of Operation Level: General Manager Sun Guoqiang, Vice-general Manager Zhu Yijun, Chief Accountant Xue Simin, Vice-general Manager Wu Wende and Zhou Ji.